VÍTÁ VÁS MŠ NA VÝSLUNÍ

PŘEDSTAVUJEME SE

Naše mateřská škola se nachází na pokraji města nedaleko louky a lesa, kterých využíváme v době vycházky nejen k hrám, ale i získávání poznatků o přírodě. Budova je po celkové rekonstrukci, včetně zateplení a rozšíření třídních prostorů. Součástí mateřské školy je prostorná zahrada s herními prvky a školní jídelna. Pro děti a jejich rodiče pořádáme společenské akce a naší prioritou bylo, je a bude, aby se zde děti cítily dobře a chodily do naší školky rády.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Doba provozu: 6,00 – 16,30.
Na Výsluní 2893, Česká Lípa 470 06
mail: navysluni@msspicak.cz
tlf.: škola 731 518 218
tlf.: Zuzana Pekařová, vedoucí učitelka 731 518 218
tlf.: Jiřina Pacalová, vedoucí stravování 731 449 126
číslo účtu: 78-5279420207/0100

AKTUÁLNĚ

Školky, ve Zhořelecké, Brněnské, Na Výsluní i ve Východní ulici jsou pro vás otevřeny od 6, 00 do 16,30 hodin každý den.

Prosíme rodiče, aby přiváděli děti do školky zdravé, bez příznaků nachlazení.

INFORMACE PRO RODIČE

Potřeby do mateřské školy

 • převlečení na zahradu, na vycházku
 • náhradní spodní prádlo
 • při nepřízni počasí pláštěnku a vhodnou obuv
 • bačkůrky
 • pyžamo
 • papírové kapesníčky

Potřeby na vycházku

 • vhodné oblečení podle počasí
 • vhodnou obuv

 

Školné a stravné

1) Rozsah služeb školního stravování

 • 1. Dítě v mateřské škole s celodenním provozem má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
 • 2. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se považuje za pobyt ve škole, dítě má právo na odebrání stravy. Ostatní dny nepřítomnosti dítě nemá právo na odebrání stravy.
 • 3. Strava musí být konzumována v provozovně školního stravování /mateřské škole/, s výjimkou případu uvedeného v bodě 2 čl. 1. Ve výjimečných případech může zařízení školního stravování zabezpečit stravování mimo prostory provozovny /např. balíčky na školní výlety/.
 • 4. Pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy.
 • 5. V případě pozdějšího příchodu do mateřské školy nebo dřívějšího odchodu, lze jídlo, na které není dítě přítomno, odhlásit.

 

2) Věkové skupiny strávníků

 

 • 1. Strávníci v mateřské škole jsou zařazování do věkových skupin, podle kterých se odvíjí finanční normativ na nákup potravin.
 • 2. Do první věkové skupiny jsou zařazeni strávníci do 6 let, do druhé věkové skupiny strávníci od 7 let.
 • 3. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na školní rok, ve kterém dosahují věku podle předchozího bodu

 

3) Úplata za školní stravování

 

 • 1. Úplata za školní stravování /stravné/ je určena výší finančního normativu na nákup potravin.
 • 2. Výši finančního normativu na nákup potravin stanoví provozovatel podle rozpětí finančních limitů na nákup potravin daných vyhláškou č. 107/2005.

 

4) Výše úplaty za školní stravování

 

Výše úplaty za školní stravování pro první věkovou skupinu strávníků do 6 let je stanovena takto:

 

Stravování Úplata
přesnídávka               10,- Kč/11,- Kč pro děti, které ve školním roce dovrší 7 let
oběd 26,- Kč /27,- Kč pro děti, které ve školním roce dovrší 7 let
svačina 9,- Kč/10, Kč pro děti, které ve školním roce dovrší 7 let
celkem 45,- Kč/48,- Kč pro děti, které ve školním roce dovrší 7 let

 

 5) Termín a způsob úhrady úplaty za školní stravování

 

 • 1. Úplata za školní stravování se hradí vždy do 15. dne v měsíci na daný měsíc.
 • 2. Úhrada na pracovištích Brněnská, Na Výsluní a Východní probíhá složenkami nebo bankovním převodem, ve výjimečných případech v hotovosti. Rodiče předkládají na vyžádání doklad o zaplacení k nahlédnutí vedoucí školní jídelny nebo učitelkám. Úhrada na pracovišti Zhořelecká probíhá v hotovosti.
 • 3. Vyúčtování stravného u plateb v hotovosti a složenkou se provádí měsíčně, přeplatky jsou odečítány následující měsíc.
 • 4. Vyúčtování u zálohových plateb z účtu se provádí 1x za půl roku, přeplatek je zaslán na účet.
 • 5. Složenky vystavuje vedoucí školní jídelny.
 • 6. Termín a způsob úhrady stravného v době letních prázdnin stanoví ředitelka školy pokynem ředitelky školy k úhradě stravného v době letních prázdnin.

 

Platí od 1. 1. 2023

Jana Timová ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa

 

Desatero:

 • Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 • Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 • Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 • Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
 • Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 • Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

1) Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2) Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

3) Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4) Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5) Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

6) Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7) Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

8) Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9) Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10) Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Tuto směrnici vydává ředitelka mateřské školy Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, a ustanovení §  6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších  předpisů (dále jen vyhláška o PV), dále právního výkladu MŠMT č. 1/2006.

Čl. 1.

Předmět úpravy

Tato směrnice pojednává o plátcích, o stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata), o stanovení zvláštní výše úplaty, o úplatě při omezení provozu a o způsobu úhrady, o použití úplaty a sankcích při neplacení úplaty. 

Čl. 2.

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Vzdělávání v posledním, ve třetím ročníku se poskytuje bezúplatně. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

V prvním ročníku se vzdělávají děti, které  v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročnímu se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.   

(§ 123 odst. 2 školského zákona a § 1a odst. 2 vyhlášky o PV)

Čl. 3.

Stanovení měsíční výše úplaty

1.  Výši úplaty stanoví v případě školy zřízené obcí ředitelka školy.

(§ 123 odst. 4 školského zákona)

2.  Úplata se stanoví na období školního roku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

(§ 24 odst. 1 školského zákona)

3.  Výši úplaty na období školního roku zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.

(§ 6 odst. 1 vyhlášky o PV)

4. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.

(§ 6 odst. 2 vyhlášky o PV) 

5.  Mateřská škola Špičák má všechny třídy s celodenním provozem. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu ve stejné měsíční výši.

(§ 6 odst. 3 vyhlášky o PV)


Čl. 4.

Stanovení zvláštní výše úplaty

Osvobozen od úplaty je

 

a)zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

(§4 odst. 2 zákona č.111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve zn. zák. č.366/2011 Sb.),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, ve zn. zák. 366/2011 Sb.)

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění zákona 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě

 pobírá dávky pěstounské péče,

 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

e) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a dětem s odkladem školní docházky se poskytuje bezúplatně.  

Čl. 5.

Stanovení výše úplaty při omezení provozu

1.  Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část měsíční výše úplaty nebo zvláštní výše úplaty, odpovídající rozsahu omezení.

(§ 6 odst.4 vyhlášky o PV)  

Čl. 6.

Způsob úhrady

1.  Úplata za předškolní vzdělávání je příjmem mateřské školy. 

2.  V pracovištích v ulicích Brněnská, Na Výsluní a Východní se úplata hradí složenkami, bankovním převodem nebo v hotovosti.

3.  V pracovišti ve Zhořelecké ulici se úplata hradí hotově v pokladně mateřské školy nebo bankovním převodem. 

4.  Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce. Dnem úhrady se

     rozumí den připsání na účet školy nebo den úhrady v hotovosti. 

5. Úhrada úplaty za měsíce červenec a srpen se bude vybírat spolu s úhradou za září.

6. Ředitelka školy stanovila veškeré částky při stanovení úplaty za vzdělávání zaokrouhlit na  

    celé koruny směrem nahoru.

 

Čl. 7.

Použití úplaty

O způsobu použití prostředků vybraných jako úplaty za vzdělávání se škola řídí právním výkladem č.1/2006 MŠMT, bodem 2.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je příjmem mateřské školy v hlavní činnosti.

Prostředky vybrané na úplatách se použijí na dofinancování provozních a platových nákladů.

 

Čl. 8.

Neplacení úplaty a sankce

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vydělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

(§ 35 odst. 1 školského zákona) 

Čl. 9.

Platnost směrnice

1.   Tato směrnice je závazná pro zákonné zástupce dětí a byla ředitelkou školy vydaná

dne 31.8.2017.

2.   Dnem platnosti této směrnice pozbývá platnost směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání vydaná dne 19. ledna 2005 včetně jejího dodatku č. 1 vydaného 23. března 2005, 8. března 2006, včetně aktualizace ze dne 1. srpna 2012.

3.   Tato směrnice nabývá platnost dnem 1. září 2017.

 


Jana Timová

ředitelka mateřské školy

 

V České Lípě dne 31. srpna 2017