ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace
Organizační řád
Č.j.: 208/2012 Účinnost: 1.6.2006
Spisový znak: 1.4 Skartační znak: A 10
Změny: 1.8.2012

1. Všeobecná ustanovení

 • Úvodní ustanovení

  • 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
  • 2. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona – zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Postavení školy

  • 1. O vzniku subjektu Mateřská škola Špičák rozhodlo zastupitelstvo města Česká Lípa usnesením č. 326/04 ze dne 25.února 2004. Zřizovací listina č.j. 16159/ŠKOL/2004 byla vydaná 16.6.2004. 
  • K 30. červnu 2004 byly vyřazeny ze sítě škol: příspěvková organizace Mateřská škola Česká Lípa, Brněnská 2599; Mateřská škola Sluníčko Česká Lípa, Východní 2737 a Mateřská škola Klubíčko Česká Lípa, Zhořelecká 2607.
  • K 1. červenci 2004 byla provedena změna v zařazení do sítě škol u Mateřské školy Česká Lípa, Na Výsluní 2893 na Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Na Výsluní 2893, příspěvková organizace a tato příspěvková organizace přebrala veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušeným příspěvkovým organizacím, které se od 1. července 2004 staly jejími součástmi.
  • Dne 5.12.2005 byla pod č.j. MUCL/27274/2005/OŠKSaCR-Šk vydaná změna zřizovací listiny s účinností od 1.1.2006.
  •  
   • Sídlo organizace: Zhořelecká 2607, 470 06 Česká Lípa
   • IČ organizace: 00 831 298
   • Zřizovatel: Město Česká Lípa
  • 2. V rejstříku škol je mateřská škola zapsaná Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. OŠM 15/2006 OVRS.
   S účinností od 1.září 2006 se v zápisu ve školském rejstříku pojmenování dosavadních odloučených pracovišť formuluje na „místa poskytovaného vzdělávání“ a mění se ulice sídla mateřské školy. Nově celý název školy zní:

   Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace


   • Zhořelecká 2607, 470 06 Česká Lípa
   • Brněnská 2599, 470 06 Česká Lípa
   • Na Výsluní 2893, 470 06 Česká Lípa
   • Východní 2737, 470 06 Česká Lípa


   Identifikátor právnické osoby: 600 074 331
   IZO mateřské školy: 102 789 533
   IZO školní jídelny: 102 789 436
 • Vymezení hlavního účelu

  Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, tzn., že se vzdělávání uskutečňuje podle školních vzdělávacích programu, jehož cílem je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podíl na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Předmět činnosti školy

  • Příspěvková organizace sdružuje: Mateřskou školu: poskytuje předškolní vzdělávání
   Školní jídelnu: poskytuje školské služby
  • Školní jídelna, vedle stravování dětí přijatých do mateřské školy, zajišťuje také stravování zaměstnanců školy.
  • Škole je povolena doplňková činnost v souladu se zřizovací listinou – pronájem nebytových prostor.

2. Organizační členění

 • Útvary školy a funkční místa

  • V čele školy je ředitelka, jako statutární orgán, kterého jmenuje v souladu s § 166 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., zřizovatel.
  • Ředitelka školy na základě zřizovací listiny jmenuje a odvolává svou zástupkyni - zástupkyni statutárního orgánu, kterou je zastupována v době nepřítomnosti.
  • Na pracovištích v ulicích Brněnská, Na Výsluní a Východní jmenuje ředitelka vedoucí pracovišť z řad učitelek. Jejich kompetence jsou dány písemně
  • Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovnice a provozní zaměstnance.
 • Organizační schéma školy  Přijmutím jmenování, pověření a rozdělením kompetencí mezi všechny pracovnice, jak pedagogické tak i provozní, se všechny přímo spolupodílí a nesou svou část odpovědnosti na organizaci a řízení školy.

3. Řízení a vedení školy

 • Statutární orgán - ředitelka

  • Státní správu vůči škole realizuje Krajský úřad Libereckého kraje, samosprávu pak město Česká Lípa, která je zřizovatelem
  • Ředitelka příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, vyplývající z § 164 a § 165 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.
  • Ředitelka jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k názvu organizace připojí svůj podpis.
  • Povinnosti ředitelky:
   • výchovně vzdělávací, tak jak je stanovuje zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění
   • jako vedoucí organizace, kde povinnosti stanoví občanský zákoník, zákoník práce, obchodní zákoník, předpisy finančního práva, apod.
  • Ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, plynou kompetence pro ředitelku školy:
   § 5 vydává školní vzdělávací program,
   § 30 vydává školní řád,
   § 34 stanoví dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání,
   § 34 rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy,
   § 35 rozhoduje o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole,
   § 123 stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání, rozhoduje o jejím snížení nebo prominutí,
   § 164 odst. (1)
   a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
   b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3,
   c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
   d) vytváří podmínky pro inspekční činnost České školní inspekce a přijímá následná opatření,
   e) vytváří podmínky pro další vydělávání pedagogických pracovníků,
   f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 (zákonní zástupci dětí) byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
   g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
   h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi ve škole.
   § 164 odst. (2)
   Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
  • Organizační řídící normy

  • Škola se při své činnosti řídí zejména základními vnitřními dokumenty, které jsou v souladu se zákonnými normami a kterými jsou povinni se všichni zaměstnanci řídit. Vrcholovou vnitřní normou je tento organizační řád. Škola má zpracovány další doplňující normy.
   • V oblasti výchovy a vzdělávání:

    • Školní řád
    • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
    • Pokyn k vedení školní dokumentace
    • Minimální preventivní program
    • Plán ICT
   • V oblasti pracovně právní, bezpečnosti a hygieny práce:

    • Pracovní řád + jmenovací dekrety, hmotné odpovědnosti, náplně práce jednotlivých profesí, rozvrh pracovní doby provozních, rozvrh přímé práce s dětmi učitelek, plán dovolených,
    • Vnitřní směrnice k DVPP
    • Pokyn k vedení školní dokumentace
    • Pokyny k samostudiu, k práci přesčas, k nadúvazkovým hodinám
    • Vnitřní platový předpis + kriteria přiznání osobních příplatků, kriteria přiznání mimořádných odměn, přehled výplatních termínů
    • Vnitřní směrnice FKSP
    • Provozní řády jednotlivých pracovišť, školní kuchyně, sauny, prádelny, dětského hřiště
    • Sanitační řád,
    • Vnitřní směrnice k zajištění BOZP
    • Vnitřní směrnice pro poskytování ochranných pracovních pomůcek a …
    • Traumatologický plán první pomoci a evidence pracovních a školních úrazů
    • Vnitřní směrnice k zabezpečení PO
   • V oblasti správy písemností:

    • Spisový a skartační řád
    • Vnitřní směrnice ke správnímu řízení
    • Vnitřní směrnice o svobodném přístupu k informacím
    • Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů
    • Vnitřní směrnice o vyřizování stížností
   • V oblasti ekonomiky a správy majetku:

    • Vnitřní směrnice o finanční kontrole
    • Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů
    • Účtový rozvrh a osnova
    • Vnitřní směrnice hotovostní pokladny
    • Vnitřní směrnice podpisového práva
    • Vnitřní směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů
    • Pokyn k inventarizaci
    • Vnitřní směrnice pro poskytování cestovních náhrad
    • Vnitřní směrnice k doplňkové činnosti
    • Vnitřní směrnice ochrany majetku
    • Vnitřní směrnice o školním stravování
    • Vnitřní směrnice o závodním stravování
    • Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

  4. Funkční systémové členění

  a) Strategie řízení

  1.  Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních

       náplních, jmenováních, pověřeních a hmotné odpovědnosti.

  2.  V oblasti svých kompetencí mají právo rozhodovat, aniž by museli žádat o svolení vedení

       školy, mají povinnost informovat o svých rozhodnutích vedení školy, mají plnou

       zodpovědnost za svá rozhodnutí.

  b) Finanční řízení

  1.  Škola jakožto příspěvková organizace hospodaří v rámci svého rozpočtu s rozpočtovými

       prostředky přidělenými zřizovatelem na úhradu provozních nákladů.

  2.  Dále pak s prostředky získanými doplňkovou činností, s příspěvky od rodičů dětí na 

       částečnou úhradu neinvestičních nákladů, s dary a dotacemi z grantů.

  3.  Krajský úřad poskytuje finanční prostředky na platy a ostatní náklady vyplývající

       z pracovněprávních vztahů.

  4.  Účetní agendu v plném rozsahu vede pracovnice školy, samostatná účetní.

  5.  Úkoly spojené se mzdovou agendou jsou zajišťovány smluvně jinou organizací.

  6.  Ostatní administrativní agendu – spisovou, pokladní, rozpočtovou, inventarizační,

       mzdovou- styk s dodavatelskou firmou a výkaznictví apod. zajišťuje hospodářka na

       zkrácený pracovní úvazek.

  7.  Administrativu vztahující se k provozu školní jídelny zajišťuje vedoucí školní jídelny.  c) Personální řízení

  1. Personální agendu vede ředitelka školy, dává pokyny smluvní organizaci na vystavení

      personální dokumentace.

  2. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje smluvní organizace.

  3. Archivaci osobní dokumentace provádí ředitelka.

  d) Materiální vybavení

  1. Škola nemá svůj vlastní majetek. Zřizovatel škole předal do správy majetek města, tudíž

      škola neprovádí jeho odpisování.

  2. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí hospodářka.

  3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka.

  e) Řízení výchovy a vzdělávání

  1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy,

       řádem školy a dalšími vnitřními normami.

  f)  Externí vztahy

  1. Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitel a učitelé školy.

  2. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních

      náplních pracovníků.

  3. Všechny dokumenty, které tvoří výstupy ze školy, schvaluje ředitelka. Informace, které

       opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelkou.

  4. Kontrolními orgány mateřské školy jakožto příspěvkové organizaci jsou níže uvedené

      instituce. Ředitelka informuje příslušný odvětvový odbor zřizovatele o zahájení veškerých 

      kontrol týkajících se všech činností organizace, zejména pokud kontrolu provádí:

  ■  Krajský úřad Libereckého kraje

  ■  Česká školní inspekce

  ■  Veřejnoprávní kontrola – interní auditor MěÚ

  ■  Okresní správa sociálního zabezpečení

  ■  Zdravotní pojišťovny

  ■  Hasičský záchranný sbor

  ■  Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

  ■  Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

  ■  Finanční úřad


  5. Pracovníci a oceňování práce

  a) Vnitřní principy řízení a oceňování

  1.  Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR o platových

       poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podrobnosti jsou stanoveny ve  

       vnitřním platovém předpisu školy.

  2.  Nenárokové složky platu ředitelce stanovuje zřizovatel podle vlastních kritérií.

  b) Vnitřní organizační řád pro pracovnice mateřské školy

  1.  Práva a povinnosti pracovníků jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou

       o předškolním vzdělávání, pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní

       pracovníky škol a školských zařízení, organizačním řádem školy a dalšími obecně  

       závaznými právními normami.

  2.  Vyzdvižení práv:

     ●  Všichni pracovníci mají právo na ochranu osobních informací, včetně informací

         týkajících se platových podmínek.

     ●  Všichni pracovníci mají právo na informace, týkající se zásadních personálních a  

         provozních změn v organizaci.

     ●  Všichni pracovníci mají právo svobodně se vyjádřit k problémům týkajících se provozu

         mateřské školy.

   3.  Zdůraznění povinností:

     ●  Plnit pracovní úkoly podle pracovního řádu, školního vzdělávacího programu, třídního

          vzdělávacího programu, pracovní náplně, pověření a jmenování.

     ●  Dodržovat stanovenou pracovní dobu, dobu přímé práce s dětmi. Nepřímá výchovná

         práce a řídící práce je pružnou částí pracovní doby.

     ●  Řádně zapisovat příchod a odchod z pracoviště do docházkové knihy či osobních listů.

         Pozdní příchody ihned s vysvětlením důvodu nahlásit.

     ●  Řádně a včas zapisovat odpracování nadúvazkových hodin nařízených nad rámec

         týdenního úvazku.

     ●  Předem hlásit ředitelce nebo vedoucí učitelce výměnu pracovní směny a důvod výměny.

     ●  Nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti nebo OČR.

     ●  Podat včas žádost o dovolenou, náhradní volno, neplacené volno, překážky v práci.

     ●  Nahlásit včas návštěvu lékaře, kterou musí nutně vykonat v pracovní době a vyzvednout

         si potvrzenou propustku.

     ●  Řídit se poučením o BOZP a PO.

     ●  Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se osobních údajů dětí.

     ●  Dbát na efektivní využívání a šetrné zacházení s majetkem školy.

     ●  Zkontrolovat před odchodem pracoviště. Opouštět vždy uklizené, zabezpečené z hlediska

         požárního a hlediska ochrany majetku.  

  6. Závěrečné ustanovení

  1.  Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu zákoníku práce.

       Navazují na něj ostatní vnitřní normy.

  2.  Seznámení se s jejich obsahem stvrdí zaměstnanci svým podpisem.

  3.  Organizační řád vydává ředitelka školy.

  4.  Organizační řád je vydaný dne 29. srpna 2006 a platí od 1. září 2006.

  5.  Změna od 1.8.2012  Jana Timová

  ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa