OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBSAH

 • 1. Úvod
 • 2. Shromažďované údaje
 • 3. Údaje o úrazech dětí
 • 4. Likvidace údajů po ukončení doby jejich zpracování

1. Úvod

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa vydává na základě zákona č. 101/2000 Sb. a dalších právních norem tuto vnitřní směrnici. Škola bude postupovat zejména podle § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., který ukládá povinnost přijmout a provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem.

2. Shromažďované údaje

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa je správcem, který provádí zpracování, shromažďování, uchovávání, zveřejňování a likvidaci osobních údajů a pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů těchto subjektů:

 • a. žáci školy včetně údajů o jejich zákonných zástupcích,
 • b. zaměstnanci školy (pracovní poměr na základě pracovní smlouvy i dohody).

2.1. Údaje žáků

2.1.1 Účel zpracování

Účelem zpracování je:

 • a. vedení evidence dětí, žáků, studentů (školní matriky), jak ji definuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
 • b. údaje vedené v knize úrazů dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • c. prezentace školy, jako jsou webové stránky školy, kronika, propagace školy, informování o aktivitách školy.

2.1.2 Oznamovací povinnost

 • a. vedení školní matriky je dáno zvláštním zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.), proto dle § 18 odstavce 1 písmene b zákona 101/2000 Sb., škola nemá v této oblasti oznamovací povinnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,
 • b. údaje vedené v knize úrazů jsou dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, škola nemá v této oblasti oznamovací povinnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,
 • c. prezentace školy, jako je pořizování fotografií, audio a video záznamů za účelem vedení webových stránek, propagace a prezentace školy na nástěnkách apod. (dle zákona č. 40/1964 Sb. § 12).

2.1.3 Školní matrika

Prostředky a způsob zpracování školní matriky je dán vyhláškou č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení
Matrika je vedena v listinné formě a je uložena v ředitelně


2.1.4 Citlivé údaje o žácích (§ 4 písmeno b zákona č. 101/2000 Sb.)

Mateřská škola zpracovává tyto citlivé údaje žáků:

 • a. údaje o zdravotním stavu za účelem vedení školní matriky (zákon č. 561/2004 Sb. § 28),
 • b. fotografie, audio a video záznamy za účelem vedení webových stránek, propagace a prezentace školy na nástěnkách apod. (zákon č. 40/1964 Sb. § 12). Rodiče podepíší souhlas se zpracováním údajů.

2.1.5 Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům žáků a jejich zákonných zástupců vedených ve školní matrice:

 • a. třídní učitel má přístup k údajům žáků a zákonných zástupců jemu přidělené třídy,
 • b. ředitel školy, zástupce ředitele, správce počítačové sítě, kontrolní orgány mají přístup k celé databázi,
 • c. zákonný zástupce má přístup jen k údajům svého dítěte (§12 zákona č. 101/2000 Sb.).

3. Údaje o úrazech dětí

Evidence údajů o úrazech dětí je určena vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): Kniha úrazů


Kniha úrazů

 • 1. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.
 • 2. V knize úrazů se uvede:
   a. pořadové číslo úrazu,
   b. jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
   c. popis úrazu,
   d. popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
   e. zda a kým byl úraz ošetřen,
   f. podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
   g. další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
 • 3. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

4. Likvidace údajů po ukončení doby jejich zpracování

Mateřská škola Špičák postupuje dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a dle Seznamu dokumentace škol a školských zařízení pro určitý školní rok v souladu s § 28 zákona č. 561/2004.


Všichni zaměstnanci, kteří přišli do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání.


Jana Timová ředitelka Mateřské školy Špičák,
Česká Lípa