VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

OBSAH

 • 1. Přijímání stížností
 • 2. Evidování stížností
 • 3. Vyřizování stížností
 • 4. Druhy stížností

1. Přijímání stížností

Všichni pracovníci školy jsou povinni přijímat stížnosti a zařizovat jejich správné a včasné vyřízení. Stížnosti se přijímají každý den školního roku během doby, kdy trvá vyučování. Přijímání stížností není důvodem k přerušení výchovně vzdělávacího procesu školy. Nemůže- li se stěžovatel dostavit k podání stížnosti během stanovené doby, sjedná si jiný termín s ředitelem školy.

Podá-li stěžovatel stížnost pracovníkovi školy, který nemůže vzhledem ke svým pravomocem stížnost vyřídit, pracovník je povinen jej upozornit na kompetentní osobu k podání stížnosti, požádá-li o to stěžovatel, je pracovník i tehdy povinen sepsat se stěžovatelem záznam o přijetí stížnosti.

O závažnějších stížnostech pracovník neprodleně informuje ředitele školy.

Stížnost se podává písemně nebo ústně, ústně podaná stížnost se musí zapsat do protokolu. Je-li podána písemná stížnost bez udání stěžovatele (anonymní), rozhodne ředitel školy, zda se bude stížnost vyřizovat.

Při vyřizování stížností se chovají pracovníci školy zdvořile a podle možnosti vycházejí stěžovateli vstříc, případně ho poučí o dalším možném postupu.

2. Evidování stížností

Pracovníci školy jsou povinni evidovat stížnosti:

 • písemné,
 • závažného charakteru,
 • ústní, které nelze vyřídit ihned při jejich podání.

Stížnosti se zapisují do tiskopisu, který je přílohou této směrnice. Body 1 až 4 se zapíší při příjímání stížnosti, ostatní body se doplní při vyřizování stížnosti.Záznam o přijetí podnětu k šetření

 • 1. Škola
 • 2. Jméno, příjmení a adresa stěžovatele
 • 3. Proti komu podnět směřuje
 • 4. Předmět stížnosti
 • 5. Kdy a komu byl podnět ke stížnosti předán k prošetření nebo vyřízení
 • 6. Výsledek šetření
 • 7. Opatření k sjednání nápravy
 • 8. Datum vyřízení
 • 9. Výsledek kontroly, opatření k nápravě

Všechny záznamy o stížnostech/podnětech, oznámeních se předávají zástupci ředitele školy, který je jednou ročně vyhodnotí, tato informace bude součástí výroční zprávy školy.

3. Vyřizování stížností

Při vyřizování stížnosti nesmí být proti stěžovateli činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že si podal stížnost. Toto ustanovení platí i pro žáky, jejichž zákonný zástupce podal stížnost. Pracovníci školy jsou povinni stížnost urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit nebo zařídit jejich vyřízení. Má-li stížnost více bodů, musí se prošetřit všechny body stížnosti.

Stížnosti se vyřizují bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne jejich doručení. Opakuje-li stěžovatel svoji stížnost, porovná ředitel školy původní stížnost se stížností opakovanou. Jestliže původní stížnost byla řádně vyřízena a opakovaná stížnost neobsahuje nové skutečnosti, nebude dál ředitel školy stížnost projednávat.

Stížnost nesmí být postoupena k vyřízení pracovníkovi školy, proti kterému stížnost směřuje. Je-li ústní stížnost projednávána za účasti stěžovatele i osob, proti kterým stížnost směřuje, sepíše se zápis. Tiskopis pro sepsání zápisu je součástí přílohy směrnice.Záznam o projednání podnětu

 • Škola
 • Jména všech osob, jež se jednání zúčastnily
 • Stručné a výstižné vylíčení průběhu o výsledku jednání
 • Doložku, že účastníci jednání byli s obsahem zápisu seznámen
 • S výše uvedeným souhlasím, což ze svobodné vůle stvrzuji svým podpisem.
 • Podpis pracovníků provádějících šetření
 • Podpis všech účastníků řízení
 • Odmítne-li některý pracovník podepsat zápis nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodu.

O vyřízení stížnosti/podnětu, oznámení, musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i v případě, že stížnost nebyla oprávněná.

Za průtahy a formální vyřízení, zvláště za nesprávné prošetření nebo vyřízení podnětu k šetření, neprovedení opatření k nápravě za zákrok proti stěžovateli proto, že podal podnět k šetření je nutné proti provinilým pracovníkům vyvodit důsledky.

4. Vyřizování stížností

4.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 • podává se řediteli školy,
 • odvolacím orgánem je krajský úřad.


4.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání.

 • podává se učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, výchovnému poradci, řediteli školy, zřizovateli, České školní inspekci.
 • Česká školní inspekce předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje Českou školní inspekci o přijatých opatřeních.


4.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích.

Stížnosti v pracovně právních věcech mohou směřovat:

 • Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je vhodné požádat nejprve o pomoc příslušný odborový orgán. Tomu je v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dána pravomoc projednávat stížnosti zaměstnanců na výkon práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
 • Kontrolní kompetenci má i orgán nadřízený v souladu se ZP § 347 odst. 2. Nadřízeným orgánem je zřizovatel školy (zpravidla rada obce nebo kraje).
 • Zaměstnanec má možnost v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, podat podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem k úřadu práce a oblastnímu inspektorátu práce.
 • Zaměstnanec má možnost obrátit se na soud, neboť spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují, v souladu se zákoníkem práce, pouze soudy.


Jana Timová
ředitelka Mateřské školy Špičák, Česká Lípa