ŠKOLNÍ ŘÁD

I. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

1.1 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst.

 

1 Školského zákona, v platném znění, a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními Vyhlášky o předškolním vzdělávání.


1.2 Vzdělávání poskytované podle Školského zákona je veřejnou službou.
(§ 2 odst. 3 Školského zákona)


1.3 Obecným cílem vzdělávání je zejména rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.


2. Školní vzdělávací program

2.1 Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Obsah vzdělávání může být uspořádán do jiných ucelených částí učiva (např. modulů). (§ 3 odst.2 a 3 a § 5 odst.1 Školského zákona)


2.2 Školní vzdělávací program vydává ředitelka mateřské školy, na vyžádání je přístupný kompletní ŠVP v každé třídě. Je možné do něho může nahlížet, pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou, může obdržet jeho kopii. (§5 odst.3 Školského zákona)

II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.


3. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

3.1Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo, na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, dítě se speciálními potřebami na vzdělávání odpovídající jeho potřebám a možnostem.


3.2 Má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).


3.3 Má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).


3.4 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.


3.5 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.


4. Povinnosti dětí

4.1 Dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,


4.2 řídit se pokyny pedagogů a ostatních zaměstnanců mateřské školy,


4.3 šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),


4.4 dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…),


4.5 chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí,


4.6 dodržovat pravidla hygieny.


4.7 oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

5. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

5.1 Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. (§ 22 Školského zákona)


5.2 Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. (§1 odst.1 Vyhlášky o PV)


5.3 Zákonní zástupci dětí mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle směrnice na ochranu osobních údajů.


5.4 Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

6. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

6.1 Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.(§22a školský zákon)


6.2 Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 • poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.“
 • (§22b školský zákon)

  7. Povinnosti zákonných zástupců

  7.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

  • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
  • na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
  • jsou odpovědni za to, že přivádějí do mateřské školy dítě zdravé, jsou povinni sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě onemocnění, oznámit ihned infekční onemocnění dítěte. Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) škol. z.
  • ohlašovat, případně dokládat, důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,
  • přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2), zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Začátek vzdělávání je stanoven od 8 do 12 hodin.(§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§34a odst. 3).
  • zvolit pro dítě jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání
   1. individuální vzdělávání (§ 34a odst.4, § 34b odst.2, odst.3)
   2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle §47 a §48a ŠZ
   3. vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (§38a ŠZ))

  Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).
  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

  • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. (§ 34b odst. 2)

  Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). Tyto oblasti vychází ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy a dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

  • způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole – ředitelka, zástupkyně, třídní učitelka)).
  • termíny ověření, včetně náhradních termínů. Ověření bude prováděno první týden v prosinci a bude stanoveno v písemné dohodě (stejně jako náhradní termín) se zákonnými zástupci dítěte.

  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).
  Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

   
  Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).


  7.2 Oznamovat mateřské škole údaje podle §28 odst.2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v údajích (např. změna bydliště, telefonu, zdravotní stav). (§ 22 odst. 3 Školského zákona)


  7.3 S osobními údaji, které zákonní zástupci škole sdělí, je zacházeno podle zákona na ochranu osobních údajů.


  7.4 Dodržovat ustanovení tohoto školního řádu. Jeho porušování může vést ke správnímu řízení, jehož důsledkem může být i vyřazení dítěte z předškolního vzdělávání.


  7.5 Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání dle daných pravidel.


  7.6 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

  8. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

  8.1 Podpůrná opatření prvního stupně


  Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce na doporučení učitelek. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).


  Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.


  Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)


  8.2 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně


  Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.


  Ředitelka školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).


  Učitelky zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.


  8.3 Vzdělávání dětí nadaných


  Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)


  Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

  9. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

  9.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.


  9.2 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

  10. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

  Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

  • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
  • řídí se školním řádem mateřské školy,
  • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

  11. Přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

  11.1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem.


  Vyhláška o předškolním vzdělávání jasně stanoví, že dítě lze předat pověřené osobě JEN na základě písemného pověření, proto na pouhou telefonickou žádost zákonných zástupců nebere učitelka zřetel a činí kroky jako u nevyzvednutého dítěte.


  11.2 Čas přivádění a odvádění


  Zákonní zástupci mají možnost přivádět a odvádět děti v průběhu celého dne, podle potřeby rodiny a po dohodě s učitelkou, (kromě dětí, jimž je poskytováno povinné předškolní vzdělávání - od 8 do 12 hodin).


  Budovy jsou volně přístupné v době, kdy přichází či odchází většina dětí. V 8 hodin se budovy z bezpečnostních důvodů zamykají. Odpoledne se budovy odemykají ve 14 hodin.


  V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.


  11.3 Převzetí dětí od zákonných zástupců - za převzetí se považuje moment, kdy se učitelka s dítětem přivítá (ústní pozdrav a oční kontakt). Zákonný zástupce musí být tomuto momentu přítomen. Nestačí doprovodit dítě jen ke vchodu do mateřské školy, do šatny či ke dveřím třídy s tím, že dítě dojde již samo.


  11.4  Předávání dětí zákonným zástupcům
  Zákonní zástupci přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky v určené třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, nejpozději do ukončení provozu mateřské školy.

   
  Formulář písemného dlouhodobého pověření k předávání dětí, s patřičnými náležitostmi, obdrží zákonní zástupci v každé třídě, vyplněné pověření předají učitelce dané třídy.

   
  K prokázání totožnosti pověřené osoby může učitelka žádat předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz). Pověřené osobě, která odmítne prokázat svou totožnost, učitelka dítě nepředá, a činí kroky jako u nevyzvednutého dítěte.

   
  Je povinností zákonných zástupců, sdělit učitelce, že pro daný den vystavili jednorázové pověření pro jinou osobu, než je uvedena v trvalém pověření, a toto jednorázové pověření učitelce předat. Nemohou-li ho osobně předat, je jejich povinností to v průběhu dne sdělit telefonicky. U písemného jednorázového pověření (tzv. lístek), které nepředá zákonný zástupce, ale osoba v něm uvedená, a zákonný zástupce o tom učitelku předem neinformoval, si platnost takovéhoto pověření učitelka ověří telefonem. Nemůže-li si platnost pověření ověřit a má jakékoliv pochybnosti, dítě nemusí předat. Nepředá-li dítě, činí kroky jako u nevyzvednutého dítěte. Předá-li dítě, požádá o prokázání totožnosti, a dá pověřené osobě podepsat potvrzení o vyzvednutí dítěte.

   
  Všeobecná informace o vyzvedávání dítěte uvedená v evidenčním listu dítěte nenahrazuje písemné pověření.


  11.5 Pozdní odchody a nevyzvednutí dítěte

   
  O pozdních odchodech dětí po skončení provozu školy jsou vedeny záznamy. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte po ukončení provozní doby mateřské školy bude sepsán se zástupci dětí zápis.

   
  Dojde - li k pozdnímu převzetí dítěte, po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. Po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte může ředitel rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.

   
  Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do ukončení denního provozu školy, učiní učitelka následující opatření:

  • Pokusí se telefonicky kontaktovat zákonného zástupce, nepodaří-li se kontakt s ním, volá osobám pověřeným, aby si dítě převzali.
  • Informuje telefonicky ředitelku školy (popř. zástupkyni ředitelky).
  • Nepodaří-li se žádné výše uvedené telefonické spojení a zákonný zástupce si dítě nevyzvedne do ? hodiny po ukončení denního provozu, obrátí se učitelka na Policii ČR, nejlépe na služební telefon vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Česká Lípa 724 179 554, nebo pevnou linku obvodního oddělení 487 823 210, popřípadě tísňové volání 158.

  Vzniklá situace se řeší v součinnosti s oddělením sociálně právní ochrany dětí městského úřadu. Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může učitelka kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

   
  Učitelka není oprávněna svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

  12. Informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání jejich dítěte.

  12.1  Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu. (§ 5 odst. 3 Školského zákona)


  12.2 Nejběžnější a nejčastější způsob informace o cílech, zaměřeních, formách a obsahu vzdělávání jsou vývěsky na nástěnkách, internetové stránky, akce s rodiči a výstavky.


  12.3 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku při předávání a přebírání dětí informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, vždy ale s ohledem na bezpečnost přítomných dětí.


  12.4 Zákonní zástupci dětí jsou již při řízení o přijetí informováni ředitelkou školy o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.

   
  Dokumenty směřující k rodičům jsou volně přístupné v šatnách dětí a na internetových stránkách školy, čímž je dána zájemcům možnost jejich podrobného prostudování (školní řád, organizační řád, správní řád, směrnice o úplatě předškolního vzdělávání, směrnice školního stravování, směrnice o ochraně osobních údajů, směrnice o svobodném přístupu k informacím, metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí).


  Dodatky, aktualizace, průběžné informace jsou vyvěšovány na místech obvyklých. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.


  12.5  Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkou vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.


  12.6  Ředitelka mateřské školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. (§ 22 odst. 3 písm. b) Školského zákona)


  13. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních akcích.

  13.1  Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce pro děti, informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelky při předávání dítěte po ukončení denního vzdělávání, popř. písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně jednotlivých tříd, písemným dopisem předaným nebo zaslaným zákonným zástupcům dětí.


  13.2  V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 9.1 bude i finanční příspěvek rodičů, považuje se zaplacení příspěvku zákonným zástupcem dítěte za jeho souhlas s účastí jeho dítěte na takovéto akci. Zákonní zástupci, kteří si nepřejí účast svého dítěte na akci, tuto skutečnost včas nahlásí učitelce. Mateřská škola po dobu konání akce zajistí plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti učitelkami.


  14. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsob informování o jejich zdravotním stavu

  14.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte v mateřské škole, má povinnost tuto skutečnost oznámit, včetně uvedení důvodu (lékař, nemoc, lázně, rodinné důvody), a doby nepřítomnosti dítěte, v dostatečném předstihu písemnou formou mateřské škole. Zápisem do sešitu omlouvání dětí nebo předáním písemného oznámení učitelce vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází - předáním osobním či v zastoupení, popř. telefonicky, nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.

  Omlouvání nepřítomnosti dítěte

  Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce

  • telefonicky do kanceláře školy Zhořelecká 487 523495,
   Brněnská 487 521648,
   Na Výsluní 487 521232,
   Východní 487 523642.
  • písemně třídní učitelce
  • osobně třídní učitelce.

  V případě neomluvené absence dětí nebo zvýšené omluvené absence dětí, které mají povinnou školní docházku, informuje učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje jejich věrohodnost. Na výzvu ředitelky zákonný zástupce doloží důvody nepřítomnosti dítěte, nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

  Neomluvenou absenci dítěte, které má povinnou školní docházku, řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte příslušnému odboru školství.

  14.2 Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. (§ 22 odst. 3 písm. e) Školského zákona)

  14.3 V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámit tuto nepředvídanou nepřítomnost dítěte je možné i prostřednictvím telefonu nebo jiných osob. Ve vazbě na školní stravování se první den neplánované neomluvené nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole.

  14.4 Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zdravé. Dojde-li v průběhu dne k náhlému zhoršení zdravotního stavu a zákonní zástupci nejsou k dosažení, učitelka kontaktuje Záchrannou zdravotní službu.

  14.5  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole je povinností zákonných zástupců dítěte informovat přejímající učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání ( výskyt infekce v rodině nebo okolí, s nímž bylo dítě ve styku, projevy začínající nemoci v průběhu minulého dne, noci, rána jako je porucha spánku, rozmrzelost, plačtivost, únava, malátnost, nechutenství, kašel, jakákoli bolest, rýma, vyrážka, zalepená víčka, průjem, vši…). Učitelka provede tzv. ranní filtr a zjištěný stav zapíše do sešitu ranního filtru (popř. nechá si podepsat ranní filtr).

  14.6  Pokud má učitelka při přebírání dítěte podezření, že momentální indispozice dítěte by mohla ohrozit jeho zdraví či zdraví ostatních dětí, může požádat o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

  14.7  Opakovaně neuspokojivé řešení zdravotního stavu dítěte konzultuje učitelka s oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) městského úřadu.

  14.8  Zjištěná infekční onemocnění jsou zákonní zástupci povinni oznámit mateřské škole neprodleně, aby mohla o možné nákaze informovat ostatní zúčastněné osoby. Mateřská škola má nejen právo, ale i povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci.

  14.9  Pedagogický pracovník není osoba způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, není tedy oprávněna k podávání jakýchkoliv léků dětem, a to včetně volně prodejných.

  15. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

  15.1  Úhrada úplaty za vzdělávání

  Oblast úplaty za předškolní vzdělávání podrobně řeší vnitřní směrnice školy vypracovaná na základě školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání. Směrnice stanovuje kdo je plátcem, základní částku úplaty, snížení a prominutí úplaty, termíny úhrady.

  Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona)

  Výši úplaty podle odstavců 1 až 3 stanoví ředitel školy nebo školského zařízení. O prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

  Zákonní zástupci, kterým není prominuta úplata za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

  Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

  • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
  • na odloučených pracovištích v Brněnské ulici, Na Výsluní a ve Východní ulici hradí zákonný zástupce dítěte úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, ve výjimečných případech lze po dohodě s vedoucí školní jídelny úplatu zaplatit v hotovosti,
  • na pracovišti ve Zhořelecké ulici hradí zákonný zástupce dítěte úplatu bezhotovostně nebo v hotovosti v pokladně mateřské školy.

  15.2 Úhrada úplaty za školní stravování
  Oblast úplaty za školní stravování podrobně řeší vnitřní směrnice školy vypracovaná na základě školského zákona a vyhlášky o školním stravování. Směrnice stanovuje rozsah služeb školního stravování, věkové skupiny strávníků, úplatu za školní stravování výši úplaty, termín a způsob úhrady.

  Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

  • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,
  • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
  • na odloučených pracovištích v Brněnské ulici, v ulici Na Výsluní a ve Východní ulici uhradí zákonný zástupce dítěte úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti,
   Brněnská - 78-5279410287/0100, Na Výsluní – 78-5279420207/0100,
   Východní – 78-5279430237/0100.
  • na pracovišti ve Zhořelecké ulici uhradí zákonný zástupce dítěte úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy – provozní účet školy: 78-5279370297/0100.

  Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

  III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

  Organizace předškolního vzdělávání

  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

  Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění.

  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

  Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

  Plnění povinnosti předškolního vzdělávání jiným způsobem se rozumí

  • a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
  • b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
  • c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

  Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

  Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

  1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních akcích.

  1.1  Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.


  1.2  Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.


  1.3  Do běžné třídy lze integrovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře.


  1.4  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy podle správního řádu na základě žádosti zákonných zástupců. Potřebné tiskopisy mohou zákonní zástupci předem obdržet u ředitelky školy.


  1.5  Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. (dítě se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování).
  (§ 34 odst. 5 Školského zákona)


  2. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních akcích.

  Podmínky pro podání žádostí stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. O podmínkách podání žádosti je veřejnost informována na webových stránkách mateřské školy a města nejméně měsíc předem.
  (§ 34 odst. 2 Školského zákona)


  3. Stanovení zkušebního pobytu dítěte

  Ředitelka mateřské školy může stanovit při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout dobu tří měsíců. (§ 34 odst. 3 Školského zákona)

  Ředitelka takto rozhodne zejména v případě, není-li při přijímání k předškolnímu vzdělávání zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy (např. zdravotní problémy, adaptační problémy, pleny).

  IV. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

  Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. (§ 35 odst. 1 písm. a) Školského zákona)

  2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

  V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená tímto školním řádem, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy (§35 odst.1 písm. b) Školského zákona)

  Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy při zvlášť závažném, nebezpečném a opakovaném porušení bezpečného chování a jednání dítěte v mateřské škole (napadání, bití, agresivní chování dítěte) po projednání se zákonnými zástupci dítěte.


  3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušebním pobytu

  Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,


  4. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování.

  Ředitelka může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.


  5. Ukončení vzdělávání dohodou

  Ukončení předškolního vzdělávání dohodou zákonní zástupci uplatní v případě stěhování, přestupu na jinou školu, z rodinných důvodů apod.


  6. Ukončení vzdělávání z důvodu zahájení povinné školní docházky

  Předškolní vzdělávání ze zákona končí počátkem povinného základního školního vzdělávání. Byl-li dítěti udělen odklad školní docházky a požadují-li zákonní zástupci pokračování docházky v mateřské škole, sdělí neprodleně tuto skutečnost ředitelce školy a předloží Rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky.

  V. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

  1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

  1.1 Mateřská škola má třídy umístěné ve čtyřech budovách. Všechny třídy jsou s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6.00 hodin do 16.30 hodin. Naplněnost tříd nad počet 24 dětí do počtu 28 dětí je dána na základě výjimky vydané zřizovatelem mateřské školy. (§ 2 odst. 2 Vyhlášky o PV)  1.2 V měsících červenci a srpnu je provoz omezen. Pobyt dětí je zabezpečen po určenou dobu vždy jen v jedné z budov. Úprava provozu je oznámena zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem. (§ 3 odst. 1 Vyhlášky o PV)  1.3 Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem může ze závažných důvodů omezit nebo přerušit stanovený provoz i v jiném období než je červenec a srpen, a to zejména z důvodů organizačních či technických (stavební úpravy, nízký počet dětí, absence pedagogického personálu apod.), které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí neprodleně poté, co o přerušení provozu rozhodne.
  (§ 3 odst. 2 Vyhlášky o PV)  1.4 Na všech pracovištích se děti scházejí pouze v některé předem určené třídě, odpoledne se rozcházejí z jedné předem určené třídy v závislosti na rozvrhu hodin přímé výchovně vzdělávací práce učitelek. Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít některou třídu, je informace o umístění dětí zveřejněna v šatně dětí.  1.5 Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku. (§ 1a odst. 2 a 3 Vyhlášky o PV)  1.6 Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. (§ 1a odst. 4 Vyhlášky o PV)


  2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

  2.1 Uspořádání dne respektuje biorytmus dětí a kolísání denní křivky výkonu. Není detailní, a proto umožňuje učitelce, aby realizovala navozené činnosti jak ve skupinách, tak individuálně a respektovala individuální tempo dětí a umožnila dětem dokončit činnost.  2.2 Otevření a ukončení denního provozu je ve všech budovách shodné. Ve všech budovách se děti scházejí a rozcházejí v předem určených třídách v závislosti na rozvrh hodin přímé výchovně vzdělávací práce učitelek.  2.3 Není detailně určena činnost před a po ranní svačině. Preferují se svačiny průběžné, činnosti vycházející ze školního vzdělávacího programu se plní převážně individuálně či skupinově. Frontální činnost je vysoce omezená, děti mají možnost volby, zda se činnosti připravené a nabízené učitelkou účastní.  2.4 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze Školního kurikula, v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí, provozních důvodů.  2.5 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního kurikula probíhá v následujícím základním denním režimu:

  6.00 hodin

  Otevření mateřské školy; scházení dětí; případně snídaně donesená z domova; spontánní hry a činnosti dětí; individuální práce s dítětem.

  6.30 – 7.30 hodin

  Odchody do svých tříd; spontánní hry a činnosti dětí.

  8.00 hodin

  Rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální práce s dítětem, skupinová práce, popř. společná; komunitní kruh a činnosti vycházející z třídních vzdělávacích programů.

  Od 8.30 hodin svačina průběžná nebo společná, podle zručnosti dětí samoobslužná, dostatečně dlouhá doba u společných svačin.

  9.30 hodin

  Příprava na pobyt venku; plnění programu pobytu venku; délka pobytu podle klimatických podmínek s ohledem na vhodnost oblečení dětí; náhradní činnosti v případě nepřízně počasí.

  11.30 hodin

  Příprava na oběd, oběd; čištění zubů; příprava na odpočinek; třídní rituály pro zklidnění dětí; minimálně půlhodinový odpočinek; klidové činnosti a individuální práce s nespavými nebo již vyspanými dětmi; spavé děti nechat dospat.

  14.00 hodin

  Spavé děti vstávají; svačí podle toho, jak jsou hotovy s převlékáním a hygienou; pokračování v započatých činnostech dne, individuální práce s dětmi.

  16.30 konec denního provozu.

  Časové údaje jsou pouze orientační.  VI. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

  1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

  1.1 Školní stravování zabezpečuje mateřská škola ve všech svých budovách, ve vlastních školních jídelnách. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami.  1.2 Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Zařízení školního stravování může ve výjimečných případech zabezpečovat školní stravování mimo prostory provozovny. (§2 odst.7 Vyhláška o školním stravování)  1.3 Dítě v mateřské škole s celodenním provozem má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. (§ 4 odst. až 3 Vyhlášky o školním stravování)  1.4 V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, vodu), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.  1.5 Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy. (§4 odst.1 vyhlášky o PV)  2. Postup při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

  2.1 Zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze školního stravování nejdéle do 8.00 hodin téhož dne. Odhlašování dětí ze školního stravování má přímou vazbu na omlouvání dětí z předškolního vzdělávání. Omluví-li zákonní zástupci řádně dítě z každodenního vzdělávání, je tím dítě automaticky omluveno i ze školního stravování.  2.2 První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely školního stravování považuje za pobyt ve škole (tzn., že první den neomluvené nepřítomnosti se počítá k úhradě za stravné.
  (§ 4 odst.9 Vyhlášky o školním stravování)  2.3 Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den neplánované nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:00 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují hygienické normy. V následujících dnech ať omluvené či neomluvené nepřítomnosti dítě nemá právo na odebrání stravy.  2.4 V případě plánovaného pozdějšího příchodu do mateřské školy nebo dřívějšího odchodu z mateřské školy, lze jídlo, na které dítě nebude přítomno, odhlásit.

  VII. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

  Učitelky se v plné míře při práci s dětmi řídí ustanoveními metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, který vydala ředitelka školy. Při vzdělávání dětí dodržují pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. Pokud není stanoveno jinak, řídí se učitelky v péči o bezpečnost a zdraví dětí obecně závaznými právními předpisy. Tento školní řád zachycuje jen stěžejní body.

  Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním.


  1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

  1.1 Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
  (§ 29 odst. 1 Školského zákona)  1.2 Škola je pojištěna a pojištění zahrnuje i odpovědnost za škody na zdraví nebo životě dětí, za náhrady nákladů léčení vyúčtovaných zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči vynaloženou ve prospěch dětí v souvislosti se školními úrazy dětí.  1.3 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelky a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.
  (§ 5 odst. 1 Vyhlášky o PV)  1.4 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.  1.5 Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další učitelka, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
  (§ 5 odst. 4 vyhlášky o PV)  1.6 Při úrazu dětí zajistí škola doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.

  O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.

  Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného, je žádoucí účast zákonného zástupce dítěte u lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení.

  Škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  1.7 Při slučování skupin dětí, při zástupech apod. si učitelky předají potřebné informace o dětech. Dodržují zásadu jmenovité odpovědnosti za svěřené děti, zvláště pak při výletech a akcích konaných mimo školu.  1.8 Učitelka zásadně neodchází od dětí. V nutném případě požádá další pracovnici školy o dohled nad dětmi na nezbytně nutnou dobu.


  2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

  Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky následující zásady:  2.1 Bezpečnost na komunikacích

  Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce. Mimo areál mateřské školy mají děti oblečeny reflexní vesty, minimálně první a poslední dvojice dětí.

  Děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech, skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky.

  Vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a učitelka je přesvědčena o bezpečnosti přechodu skupiny.

  Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

  Při přecházení vozovky je učitelka oprávněna zastavovat vozidla, např. zastavovacím terčem.

  Za snížené viditelnosti vstupují na komunikace učitelky se skupinou dětí pouze v prokazatelně naléhavém důvodu.  2.2 Pobyt dětí v přírodě

  Pro pobyt dětí v přírodě využívají pouze bezpečná místa, nedovolí dětem hru a pobyt v nezkontrolovaných místech (veřejná hřiště, veřejná pískoviště atp.). Před vlastním pobytem odstraní učitelky všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.). Pozor na staré studny, odpady, kanály, výkopy. Zvýšenou pozornost věnovat v neznámém terénu, v lese, u vody, u železnice, u silnice apod.

  Děti nesmí sahat na volně pobíhající zvířata, na mrtvá zvířata. Dbát, aby děti nedávali do úst nebezpečné věci – sklo, klacíky, kamínky, neznámé rostliny – pozor na jedovaté!

  Při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.  2.3 Rozdělávání ohně

  V mateřské škole platí zákaz rozdělávání ohně (včetně zapalování svíček).  2.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

  Při sportovních činnostech dodržuje škola platné vzdělávací programy a didaktické zásady. Bezpečnost žáků při sportovních činnostech zajišťují učitelky po celou dobu těchto činností. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti dětí, k jejich věku a předchozím zkušenostem.

  Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popř. v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, zkontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraní překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte. Před použitím tělocvičného náčiní a nářadí zkontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

  Jízdu na kole na školní zahradě lze dovolit pouze, jsou-li s dětmi stanovena pravidla jízdy a použijí-li děti při jízdě přilbu na ochranu hlavy.

  Zimní sporty lze provozovat jen na bezpečném místě a ve vhodném terénu.

  Není dovolen vstup na zamrzlé vodní plochy. Při klouzání na pozemních zledovatělých plochách dávat pozor na pády dětí – nebezpečné poranění hlavy.

  Škola organizuje výlety jak polodenní, tak i celodenní. Pěší i s použitím dopravních prostředků. Při použití dopravního prostředku se musí řídit pokyny obsluhy dopravního prostředku, jejich přepravním řádem.

  Mateřská škola neorganizuje plaveckou výchovu. Koupání a hry ve vodě se uskutečňují pouze v bazénech na školní zahradě. Do kategorie koupání a her s vodou se pro tyto účely zahrnuje i použití mlžišť. Zvláštní pozornost je třeba věnovat možnému poranění při pádu vlivem uklouznutí na mokrém povrchu asfaltových cestiček a na mokrém trávníku.

  2.5 Zajištění bezpečnosti při dalších činnostech

  Při manipulaci s nebezpečnými pomůckami – nůžky, špejle, klacíky, tyčky, štětce, jehly atd. učitelka dbá, aby dítě neohrožovalo sebe ani své okolí. Při činnostech musí být děti na svých místech nebo v prostoru, které jim určí učitelka. Učitelka nedovolí dětem používat bez přímého dozoru nůžky s ostrými špičkami, ostré nože, elektrické přístroje, jehly s ostrým hrotem apod.

  Učitelka dbá na bezpečnost dětí při odpočinku.

  Dbá, aby se dítě nehoupalo na židličkách, nelezlo po krytech topení a po nábytku.

  Při nalévání polévky děti nikdy nesedí u stolečku. Pozor na manipulaci s jídelním příborem.

  Dbá zvýšeného dozoru na schodišti. Děti se neshromažďují na schodišti, ale v šatně.

  V případě, že ve třídě probíhá větrání otevřením oken, učitelka dohlédne, aby se dítě z okna nenaklánělo nebo nelezlo na okenní parapet. V případě větrání balkónovým oknem dbá, aby se dítě nedostalo na balón nebo balkónem neodešlo.  3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  Učitelky se v plné míře při práci s dětmi řídí dokumentem Minimální preventivní program k prevenci a řešení šikanování mezi dětmi mateřské školy.  3.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního kurikula jsou schopny děti nenásilnou formou, přiměřeně věku a schopnostem, pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování, jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

  3.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídních kolektivech, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

  3.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami, mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

  3.4 V prostorách všech budov mateřské školy je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.


  VIII. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

  1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

  Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.  2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

  Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pracovnicím školy.  IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.  2. Seznámení zaměstnanců školy a zákonných zástupců dětí se školním řádem

  2.1 Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí. (§ 30 odst. 3 Školního řádu)  2.2 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou vyvěšení jednoho výtisku na obvyklém volně přístupném místě v šatně dětí.  2.3 Dodržování školního řádu je závazné pro všechny pracovnice mateřské školy a pro zákonné zástupce.  3. Změny a dodatky školního řádu

  Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.  4. Účinnost a platnost školního řádu

  Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2020.

  V České Lípě 20.7.2020
  Jana Timová ředitelka školy.